Juridik vid dödsfall

Det är många saker som du som närstående måste ta omedelbart ansvar för i samband med att någon går bort. Förutom allt som hör en begravning till måste flera administrativa åtgärder sättas igång.

Att upprätta en bouppteckning är en av dessa. Inom fyra månader från dödsfallet ska bouppteckningshandling upprättas och skickas in till Skatteverket. När bouppteckningen är registrerad ska, om man är fler än en dödsbodelägare, enligt lag ett arvskifte upprättas.

Bouppteckning

Bouppteckning

Vi har auktoriserade boutredare till din hjälp

Bouppteckning är den handling som efter ett dödsfall ska inges till Skatteverket för registrering. Bouppteckningen innehåller uppgifter om dödsbodelägare och efterarvingar samt den avlidnes, och i förekommande fall makes eller sambos, tillgångar och skulder. Dessutom ska förekomst av testamente och/eller äktenskapsförord antecknas. Våra bouppteckningsförrättare hjälper dig med allt som rör upprättande av bouppteckningshandling, registrering till Skatteverket samt övriga juridiska frågor.

Det är vanligt att samtliga dödsbodelägare och efterarvingar kallas till en så kallad bouppteckningsförrättning för att reda ut de uppgifter som ska finnas med i bouppteckningen. En registrerad bouppteckning visar vilka som företräder dödsboet och är således en legitimationshandling. Den ligger även till grund för kommande arvskifte.

Sedan år 2005 är arvskatten slopad. Under Kontakta oss, hittar du vår personal som handlägger alla juridiska frågor. Hör av dig till dem så får du hjälp och råd.

Avveckling av dödsboet

Avveckling av dödsboet

Hur går jag tillväga?

Innan bouppteckningen och avvecklingen av dödsboet kan en del praktiska åtgärder behöva vidtas. Ibland kan det vara bra att låta värdera lösöret i den avlidnes hem. Då har du möjlighet att undvika diskussion och stridigheter om värdet mellan dödsbodelägarna. Vi hänvisar dig gärna till auktoriserade värderingsmän. Vi samarbetar även med företag som hjälper till med röjning och städning samt försäljning av lösöre genom offentlig auktion. Det kan också gälla fastighets- eller bostadsrättsförsäljning. Förutom det ovan uppräknade måste räkningar betalas, lägenhet sägas upp och så vidare.

 

Vi har en folder som kan hjälpa dig och vara ett stöd i detta sammanhang.

Om du som anhörig inte orkar sköta allt själv kan vi hjälpa dig med förvaltning av dödsboet. Kontakta oss gärna för mer information.

Bodelning och arvsskifte

Bodelning och arvsskifte

Hur ska kvarlåtenskapen fördelas?

Ett arvskifte är ett skriftligt avtal mellan dödsbodelägare om hur kvarlåtenskapen ska fördelas dem emellan. Arvskiftet ska godkännas av samtliga dödsbodelägare. Om den avlidne var gift ska bodelning ske före arvskiftet. Om den avlidne efterlämnar sambo och har sambon begärt bodelning, ska också bodelning göras före arvskiftet. Ofta upprättas bodelning och arvskifte i en och samma handling.

Efterforskning - Försäkring

Efterforskning försäkring

Hade pappa någon försäkring?

I de flesta fall känner man till vilka försäkringspengar som utfaller vid dödsfall. Vi hjälper er då med de handlingar som erfordras för utbetalning. Men det kan finnas försäkringar som du inte känner till – försäkringar där du som efterlevande har rätt till ett ekonomiskt efterlevandeskydd. För att vara säker på att du inte missar något som rätteligen är ditt, har vi genom företaget Efterhjälpen möjlighet att göra en grundlig försäkringsinventering.

Vi hjälper er att ta fram blanketter och fylla i dessa. Inventeringen tar ca 10 arbetsdagar. Därefter får ni en försäkringssammanställning med information om samtliga försäkringsinnehav för dödsboet som är möjliga att inhämta.

Priset för en försäkringsinventering är 1 450 kr inklusive moms. Om man samtidigt vill göra en inventering för efterlevande maka/make kostar det 1 950 kr inklusive moms för båda.